แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขา SME Bank
แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขา SME Bank ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขา SME Bank ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์

ย้ายสาขา SME Bank ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งทำประกันภัย และติดต่องานสินไหม ได้ที่

สำนักงานสาขา SME Bank (แห่งใหม่)

เลขที่ 310 อาคาร SME Bank ชั้น G ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 1291 ต่อ 5104 และ 083-097-5035

 

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)