ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
๐ ประกันภัยรถยนต์
๐ ประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข
๐ ประกันภัยประเภทอื่น ๆประกันภัยรถยนต์

1. กรณีบาดเจ็บ
    1.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        ภาคสมัครใจ
        [1] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
        [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย
        [3] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ [กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน]
        [4] ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์
        [5] ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ายังไม่ได้รับชดใช้เต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
        [6] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ประสบภัย [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
        ภาคบังคับ
        [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย
        [2] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ [กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] [ถ้ามี]
        [3] ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์ [ถ้ามี]
        [4] ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ายังไม่ได้รับชดใช้เต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
        [5] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ประสบภัย [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
    1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    1.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน [ภาคบังคับ – พ.ร.บ.] และภายใน 15 วัน [ภาคสมัครใจ] นับตั้งแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
    2.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        ภาคสมัครใจ
        [1] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
        [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย
        [3] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ [กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน]
        [4] ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์ ที่ระบุว่าผู้ประสบภัยนั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
        [5] ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ายังไม่ได้รับชดใช้เต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
        [6] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ประสบภัย [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
        ภาคบังคับ
        [1] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
        [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย
        [3] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ [กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] [ถ้ามี]
        [4] ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์ ที่ระบุว่าผู้ประสบภัยนั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
        [5] ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย หรือฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือทุพพลภาพ[ถ้ามี]
        [6] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ประสบภัย [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
    2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    2.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน [ภาคบังคับ – พ.ร.บ.] และภายใน 15 วัน [ภาคสมัครใจ] นับตั้งแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

3. กรณีผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกเสียชีวิต
    3.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        ภาคสมัครใจ
        [1] สำเนาใบมรณบัตร
        [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตหรือหนังสือเดินทาง [กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลต่างด้าว]
        [3] ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เสียชีวิต [ถ้ามี]
        [4] เอกสารแสดงการเป็นทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
        [5] เอกสารของทายาททุกคนของผู้เสียชีวิตที่รับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
        [6] คำสั่งศาลให้บุคคลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ [กรณีที่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยาว์]
        [7] หนังสือรับรองยืนยันการเป็นทายาทของสถานทูตหรือสถานกงสุล พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย [กรณีเป็นทายาทของบุคคลต่างด้าว]
        [8] หนังสือมอบอำนาจของทายาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ [กรณีทายาทมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน]
        [9] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
        [10] หนังสือรับรองการตาย [ถ้ามี]
        [11] ใบชันสูตรพลิกศพ [ถ้ามี]
        [12] เอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดก [ถ้ามี]
        [13] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทผู้รับค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
        ภาคบังคับ
        [1] สำเนาใบมรณบัตร
        [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตหรือหนังสือเดินทาง [กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลต่างด้าว]
        [3] ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เสียชีวิต [ถ้ามี]
        [4] เอกสารแสดงการเป็นทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น [ถ้ามี]
        [5] เอกสารของทายาททุกคนของผู้เสียชีวิตที่รับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น [ถ้ามี]
        [6] คำสั่งศาลให้บุคคลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ [กรณีที่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยาว์] [ถ้ามี]
        [7] หนังสือรับรองยืนยันการเป็นทายาทของสถานทูตหรือสถานกงสุล พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย [กรณีเป็นทายาทของบุคคลต่างด้าว] [ถ้ามี]
        [8] หนังสือมอบอำนาจของทายาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ [กรณีทายาทมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] [ถ้ามี]
        [9] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
        [10] หนังสือรับรองการตาย [ถ้ามี]
        [11] ใบชันสูตรพลิกศพ [ถ้ามี]
        [12] เอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดก [ถ้ามี]
        [13] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทผู้รับค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
    3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    3.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน [ภาคบังคับ – พ.ร.บ.] และภายใน 15 วัน [ภาคสมัครใจ] นับตั้งแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

4. กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    4.1 ลูกค้าติดต่อขอรับค่าเสียหายของทรัพย์สินที่ได้รับจากอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        [1] ต้นฉบับใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
        [2] เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
        [3] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน
        [4] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของทรัพย์สินมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
        [5] หลักฐานที่แสดงรายละเอียดความเสียหาย มูลค่า ระยะเวลาการจัดซ่อม เช่น ใบเสนอราคา ใบประเมินราคาความเสียหายของทรัพย์สิน เป็นต้น
        [6] บันทึกประจำวัน [ถ้ามี]
        [7] ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย [ถ้ามี]
        [8] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของทรัพย์สิน [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
    4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    4.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

5. กรณีค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถ
    5.1 ลูกค้าติดต่อขอรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถ ที่ได้รับจากอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        [1] ต้นฉบับหรือสำเนาใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
        [2] สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
        [3] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
        [4] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
        [5] หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถ เช่น สำเนาใบนำรถเข้าจัดซ่อม/ใบรับรถ รายการอะไหล่ที่ใช้ในการจัดซ่อม สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม [ถ้ามี]
        [6] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของรถ [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
    5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
    5.3 ดำเนินการจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

6. กรณีจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ [ห้าง] หรืออู่คู่สัญญาของบริษัทฯ
    6.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรืออู่คู่สัญญา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        6.1.1 กรณีรถยนต์ผู้เอาประกัน
            [1] ใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
            [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้าซ่อม
            [3] สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
            [4] สำเนาใบอนุญาตขับขี่
            [5] หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
        6.1.2 กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 6.1.1 แล้ว ต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
            [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล [กรณีเป็นนิติบุคคล] ของเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี
            [2] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [3] สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
            [4] หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
            [5] ใบรับรองความเสียหาย
    6.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    6.3 ส่งใบแจ้งความเสียหายให้ลูกค้า หรือส่งให้อู่ที่จัดซ่อมผ่านระบบเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม
    6.4 เมื่ออู่จัดซ่อมแล้วเสร็จ อู่นำส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อมภายใน 15 วันทำการ

7. กรณีจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ [ห้าง] หรืออู่ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัทฯ
    7.1 ลูกค้า/อู่ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัทฯ ติดต่อประเมินความเสียหายก่อนการจัดซ่อมที่
บริษัทฯ ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        7.1.1 กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย
            [1] ใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
            [2] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [3] ใบประเมินราคาค่าซ่อมหรือใบเสนอราคาก่อนการจัดซ่อม
            [4]ภาพถ่ายความเสียหายของรถยนต์ตามใบประเมินราคาค่าซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุ
        7.1.2 กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 7.1.1 แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
            [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล] ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี
            [2] สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
            [3] หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
    7.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีรถซ่อมแล้วเสร็จ ให้นำรถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        7.2.1 กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย
            [1] ใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม] หรือใบแจ้งผลการพิจารณาสินไหมทดแทน [F-MC-054] [ถ้ามี]
            [2] ใบเสนอราคาที่ได้รับการประเมินราคาค่าซ่อมจากบริษัทฯ แล้ว
            [3] ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบกำกับภาษี
            [4] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ กรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [5] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [6] ภาพถ่ายรถยนต์และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ระหว่างซ่อม และภายหลังจัดซ่อมเสร็จ
            [7] หลักฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่จัดซ่อมแล้วเสร็จ [หลักฐานของบริษัทฯ]
            [8] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]
            [9] สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของเจ้าของรถ
            [10] หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
        7.2.2 กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 7.2.1 [1] และ [4] แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
            [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล] ของเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี
            [2] สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
            [3] เอกสารประนีประนอมยอมความ
    7.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

8. กรณีรถเสียหายสิ้นเชิง [Total Loss]
    8.1 ลูกค้าติดต่อขอรับค่าเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        8.1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์
            [1] ใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
            [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [3] หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [4] หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
            [5] คู่มือจดทะเบียนรถ
            [6] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
            [7] สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก [กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต]
        8.1.2 กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 8.1.1 แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
            [1] เอกสารการเช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์
            [2] หนังสือสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์
    8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
    8.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

9. กรณีรถสูญหาย
    9.1 ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทันที พร้อมทั้งแจ้งเหตุมาที่บริษัทฯ
    9.2 บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ โดยนัดหมายลูกค้า เพื่อขอรายละเอียดการเกิดเหตุเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อบริษัทฯ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
        9.2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์
            [1] ใบรับรองความเสียหาย [ใบเคลม]
            [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [3] หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน] หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ [กรณีเป็นนิติบุคคล]
            [4] แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
            [5] คู่มือจดทะเบียนรถ
            [6] สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล [กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล]
            [7] สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
            [8] สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก [กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต]
            [9] เอกสารการยกเลิกการใช้รถ
        9.2.2 กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ นอกจากใช้เอกสารตามข้อ 9.2.1 แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
            [1] เอกสารการเช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์
            [2] หนังสือสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์
    9.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ ประกันภัยรถยนต์
    1. สำนักงานใหญ่ : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 1291
    2. สำนักงานสาขา https://www.deves.co.th/th/contact-us/contact-us
    3. Mobile Application [Deves Dee] และ https://www.deves.co.thประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ

    1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    2. เจ้าหน้าที่สินไหม ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
        2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว
        2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ
    สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 2
    หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
    เอกสารประกอบการพิจารณา
    1. กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล มีเอกสารดังนี้
        1.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
        1.2 ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล [ต้นฉบับ]
        1.3 ใบรับรองแพทย์ [ระบุถึงสาเหตุของโรค]
        1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย [ลงนามรับรองสำเนา]
        1.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย ใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธกส. ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมในนามผู้เอาประกันภัยเท่านั้น [ใช้สำหรับการโอนเงิน]
        1.6 ใบรายงานของตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ [ถ้ามี]
        1.7 สำเนากรมธรรม์ [ถ้ามี]
    2. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเอกสารดังนี้
        2.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
    2.4 ใบรับรองแพทย์ [ต้นฉบับ]
    2.5 รูปถ่ายอวัยะที่สูญเสีย
    2.6 ใบแสดงความเห็นของแพทย์ ระบุอวัยวะที่สูญเสีย
    2.7 ประวัติการรักษาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ  จนถึงวันที่แพทย์สรุปทุพพลภาพถาวร
    2.8 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย [ใช้สำหรับการโอนเงิน]
    3. กรณีเสียชีวิต มีเอกสารดังนี้
        3.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
        3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
        3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
        3.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ [ลงนามรับรองสำเนา]
        3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ [ลงนามรับรองสำเนา]
        3.6 สำเนาใบมรณบัตร
        3.7 สำเนาใบชันสูตรศพ
        3.8 หนังสือรับรองการตาย [ถ้ามี]
        3.9 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
        3.10 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผลประโยชน์ [ใช้สำหรับการโอนเงิน]
        3.11 รายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพ
    ช่องทางการส่งเอกสาร
    ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป [โครงการรักษ์สุข] บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
    กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณทักษพร ศรีบุญชู, คุณจุฑารัตน์ พันธ์ทองเพ็ชร และคุณอรวรรณ พิเคราะห์ยาม โทรศัพท์ 1291 ต่อ 6422, 6419 โทรสาร 02-0801677


 
ประกันภัยประเภทอื่น ๆ

    1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    2. เจ้าหน้าที่สินไหมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
        2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว  
        2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ
    สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 2
    เอกสารประกอบการพิจารณา
    กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือสูญหาย มีเอกสารดังนี้
    1. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    2. รูปถ่าย
    3. เอกสารแสดงรายการค่าเสียหาย
    4. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ [กรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือความเสียหายที่มีผู้ละเมิด]
    5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย [ใช้สำหรับการโอนเงิน]
    หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
    ช่องทางการส่งเอกสาร
    ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
    1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
    2. ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้าตามที่ท่านได้ซื้อประกันภัยไว้