ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

- ประกันภัยรถยนต์

- ประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข

- ประเภทอื่น ๆ

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ค่าสินไหมทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และค่าปลงศพกำหนดและนัดจ่ายค่าสินไหมภายใน 7 วัน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน และดำเนินการเปิดเคลม เพื่อให้ความคุ้มครอง
 2. ค่าสินไหมทดแทนที่มีการสำรองจ่าย : มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้คืนให้แก่ผู้เรียกร้องค่าสินไหม ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี

 1. การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่ในสัญญา

       1.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมโดยตรงที่บริษัทฯ หรือติดต่อผ่านอู่ในสัญญา

       1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมตรวจสอบความคุ้มครองอื่นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ฯลฯ

       1.3 ส่งใบแจ้งความเสียหายให้ลูกค้า หรือส่งให้อู่ที่จัดซ่อมผ่านระบบ E-Claim เพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม

       1.4 เมื่ออู่ซ่อมรถแล้วเสร็จ อู่นำส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ ให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อม ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

 1. การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่นอกสัญญา

       2.1 ให้อู่นอกสัญญานำใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคาก่อนจัดซ่อม ติดต่อบริษัทเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนจัดซ่อม

       2.2 กรณีลูกค้ามิได้ติดต่อบริษัทด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง

       2.3 เมื่ออู่ซ่อมเสร็จ นำรถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม และส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อวางบิลตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
 4. ชุดมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)
 5. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ใบเสร็จต้นฉบับหรือใบเสนอราคาค่าซ่อมจากอู่ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
 7. เอกสารประนีประนอมยอมความ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ เข้าบัญชีธนาคารต่างๆที่ลูกค้าแจ้ง
 2. รับด้วยเช็ค หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดรับเช็คให้แก่ลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายใน 4 วันทำการ ณ สถานที่ทำการ เคาน์เตอร์ City Bank ตั้งอยู่ (ดังแผนที่)             
 3. รับด้วยเงินสด กรณีค่าสินไหมที่เบิกคืนสำรองจ่าย หรือค่าสินไหมทดแทน ที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน จะจ่ายเป็นเงินสดในวันทำการ ณ. ที่ทำการบริษัทฯ

 

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เจ้าหน้าที่สินไหม ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

              2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

              2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

       สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 1

       หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 3. ใบรับรองแพทย์ (ระบุถึงสาเหตุของโรค)
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนา)
 5. สำเนาสมุดบัญชีใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธกส. (ต้องมี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมในนามผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 6. สำเนากรมธรรม์ (ถ้ามี)
 7. ใบรายงานของตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

ช่องทางการส่งเอกสาร

       ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Click เพื่อดูแผนที่] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 2. ส่งเอกสารผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

       กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศิริพร เอี่ยมวัฒน์, คุณจุฑารัตน์ พันธ์ทองเพ็ชร โทรศัพท์ 1291 ต่อ 6418, 6419 โทรสาร 0-2280-1439, 0-2629-1709

 

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประเภทอื่น ๆ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เจ้าหน้าที่สินไหมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

              2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

              2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

       สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 1

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล มีเอกสารดังนี้

              1.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              1.3 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

              1.4 ใบรับรองแพทย์

              1.5 ใบรายงานตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

              1.6 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเอกสารดังนี้

              2.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน

              2.4 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

              2.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)

              2.6 รูปถ่ายอวัยะที่สูญเสีย

              2.7 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีเสียชีวิต มีเอกสารดังนี้

              3.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน

              3.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (ลงนามรับรองสำเนา)

              3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (ลงนามรับรองสำเนา)

              3.6 สำเนาใบมรณบัตร

              3.7 สำเนาใบชันสูตรศพ

              3.8 หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

              3.9 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

              3.10 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผลประโยชน์ (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือสูญหาย มีเอกสารดังนี้

              4.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              4.2 รูปถ่าย

              4.3 เอกสารแสดงรายการค่าเสียหาย

              4.4 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีทรัพย์สินสูญหาย)

              4.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

       หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ช่องทางการส่งเอกสาร

       ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Click เพื่อดูแผนที่] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 2. ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้าตามที่ท่านได้ซื้อประกันภัยไว้
 3. กรณีประกันภัยสุขภาพโครงการรักษ์สุข ส่งเอกสารผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา