ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

- ประกันภัยรถยนต์

- ประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข

- ประเภทอื่น ๆ

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย

          1.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา โดยใช้เอกสารดังนี้

                    1.1.1 กรณีบาดเจ็บ มีเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหม ดังนี้

                              [1] ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล [ต้นฉบับ] หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [สำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย]

                              [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้

                              [3] ใบรับรองแพทย์ [ถ้ามี]

                              [4] สำเนาบันทึกประจำวัน [ถ้ามี]

                              [5] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้บาดเจ็บ [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]

                              [6] เอกสารชุดมอบอำนาจ [กรณีผู้บาดเจ็บไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง]

                    1.1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

                             [1] ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าบุคคลนั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

                             [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 

                             [3] สำเนาบันทึกประจำวัน [ถ้ามี]

                             [4] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ประสบภัย [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]

                             [5] เอกสารชุดมอบอำนาจ [กรณีผู้ประสบภัยไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง]

                    1.1.3 กรณีเสียชีวิต

                             [1] สำเนาใบมรณบัตร

                             [2] หนังสือรับรองการตาย[ถ้ามี]

                             [3] ใบชันสูตรพลิกศพ[ถ้ามี]

                             [4] สำเนาบันทึกประจำวัน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

                             [5] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิตหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้

                             [6] สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต

                             [7] ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผู้เสียชีวิต [ถ้ามี]

                             [8] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายทุกราย               

                             [9] เอกสารชุดมอบอำนาจทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้เสียชีวิต [กรณีไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง]

                             [10] สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทผู้รับค่าสินไหมผู้เสียชีวิต [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]

                             หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเบิกค่าปลงศพเบื้องต้น ใช้เอกสารตามข้อ [1] และ [4] เท่านั้น

          1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

          1.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน [ภาคบังคับ – พ.ร.บ.] และภายใน 15 วัน [ภาคสมัครใจ] นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

 

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

          2.1 ลูกค้าติดต่อขอรับค่าเสียหายของทรัพย์สินที่ได้รับจากอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา โดยใช้เอกสารดังนี้

                    2.1.1 ใบเสนอราคา/ใบประเมินราคาค่าเสียหายทรัพย์สิน

                    2.1.2 ใบรับรองความเสียหายที่บริษัทฯ ออกให้

                    2.1.3 เอกสารหลักฐานการครอบครองทรัพย์สินที่เสียหาย

                    2.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน

                    2.1.5 บันทึกประจำวัน [ถ้ามี]

                    2.1.6 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของทรัพย์สิน [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]

                    2.1.7 เอกสารชุดมอบอำนาจ [กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง]

          2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

          2.3 ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

 

3. การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่ในสัญญา

3.1 ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมที่บริษัทฯ หรืออู่ในสัญญา โดยใช้เอกสารดังนี้

3.1.1 กรณีรถประกัน : สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.1.2 กรณีรถคู่กรณี : ใบรับรองความเสียหาย สำเนาทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ความคุ้มครอง และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

3.3 ส่งใบแจ้งความเสียหายให้ลูกค้า หรือส่งให้อู่ที่จัดซ่อมผ่านระบบเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม

3.4 เมื่ออู่จัดซ่อมแล้วเสร็จ อู่นำส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อมภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

 

4. การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่นอกสัญญา

          4.1 ให้อู่นอกสัญญานำใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคาก่อนจัดซ่อม ติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนจัดซ่อม

          4.2 กรณีลูกค้ามิได้ติดต่อบริษัทฯ ด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.3 เมื่ออู่จัดซ่อมแล้วเสร็จ นำรถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม และส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อวางบิลตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน และจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อมภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วย

                    4.3.1 ใบรับรองความเสียหายหรือใบแจ้งผลการพิจารณา [F-MC-054] [ถ้ามี]

                    4.3.2 ใบเสนอราคาที่ได้รับการประเมินราคาค่าซ่อมจากบริษัทฯ แล้ว

                    4.3.3 ภาพการจัดซ่อมทุกขั้นตอน [กรณีเป็นรถประกัน]

                    4.3.4 สำเนาทะเบียนรถ

                    4.3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ของเจ้าของรถ

                    4.3.6 ชุดมอบอำนาจ [กรณีกระทำการแทน]

                    4.3.7 หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

                    4.3.8 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

                    4.3.9 เอกสารประนีประนอมยอมความ [กรณีเป็นรถคู่กรณี]

                    4.3.10 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร [กรณีโอนเงินเข้าบัญชี]

 

5. กรณีรถสูญหาย

          5.1 ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทันที พร้อมทั้งแจ้งเหตุมาที่บริษัทฯ

          5.2 บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ โดยนัดหมายลูกค้า เพื่อขอรายละเอียดการเกิดเหตุเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อบริษัทฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

1.  สำนักงานใหญ่ : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 1291

2.  สำนักงานสาขา https://www.deves.co.th/th/contact-us/contact-us

3.  Mobile Application [Deves Dee] และ https://www.deves.co.th

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เจ้าหน้าที่สินไหม ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

              2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

              2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

       สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 1

       หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 3. ใบรับรองแพทย์ (ระบุถึงสาเหตุของโรค)
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนา)
 5. สำเนาสมุดบัญชีใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธกส. (ต้องมี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมในนามผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 6. สำเนากรมธรรม์ (ถ้ามี)
 7. ใบรายงานของตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

ช่องทางการส่งเอกสาร

       ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Click เพื่อดูแผนที่] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 2. ส่งเอกสารผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

       กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศิริพร เอี่ยมวัฒน์, คุณจุฑารัตน์ พันธ์ทองเพ็ชร โทรศัพท์ 1291 ต่อ 6418, 6419 โทรสาร 0-2280-1439, 0-2629-1709

 

- ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประเภทอื่น ๆ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เจ้าหน้าที่สินไหมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

              2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

              2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

       สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 1

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล มีเอกสารดังนี้

              1.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              1.3 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

              1.4 ใบรับรองแพทย์

              1.5 ใบรายงานตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

              1.6 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเอกสารดังนี้

              2.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน

              2.4 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

              2.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)

              2.6 รูปถ่ายอวัยะที่สูญเสีย

              2.7 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีเสียชีวิต มีเอกสารดังนี้

              3.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

              3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน

              3.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (ลงนามรับรองสำเนา)

              3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (ลงนามรับรองสำเนา)

              3.6 สำเนาใบมรณบัตร

              3.7 สำเนาใบชันสูตรศพ

              3.8 หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

              3.9 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

              3.10 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผลประโยชน์ (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 1. กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือสูญหาย มีเอกสารดังนี้

              4.1 เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

              4.2 รูปถ่าย

              4.3 เอกสารแสดงรายการค่าเสียหาย

              4.4 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีทรัพย์สินสูญหาย)

              4.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย (ใช้สำหรับการโอนเงิน)

       หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ช่องทางการส่งเอกสาร

       ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Click เพื่อดูแผนที่] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 2. ส่งผ่านตัวแทนหรือนายหน้าตามที่ท่านได้ซื้อประกันภัยไว้
 3. กรณีประกันภัยสุขภาพโครงการรักษ์สุข ส่งเอกสารผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา