ข้อมูลทางการเงิน
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2567

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2567 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2566

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2566 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2566 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2566 ดาวน์โหลด
  แบบรายการการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2565

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2565 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2565 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2565 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2565 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2564

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2564 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2564 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2564 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2564 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2563

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2563 ดาวน์โหลด