ข้อมูลทางการเงิน
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2564

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2564 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2564 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2564 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2563

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2563 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2562

  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2561

  ไตรมาสที่ 1 เปิดเผย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
  ไตรมาสที่ 2 เปิดเผย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2561 ดาวน์โหลด
 • ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1) | ประจำปี 2560

  ไตรมาสที่ 1 เปิดเผย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
  ไตรมาสที่ 2 เปิดเผย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
  ไตรมาสที่ 3 เปิดเผย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
  รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปี 2560 ดาวน์โหลด