คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลเกี่ยวกับเทเวศประกันภัย
 • ที่ตั้งบริษัทเทเวศประกันภัย

  เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

   

 • การเดินทางติดต่อบริษัท

  รถประจำทาง :  2, 15, 47, 59, 60, 70, 79, 201, 503, 511, 2, 15, 47, 59, 60, 70, 79, 201, 503, 511

  เรือคลองแสนแสบ : ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

 • สามารถติดต่อบริษัทได้ช่องทางไหนบ้าง

  ช่องทางติดต่อ

  - ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. 1291 กด 1 

  - เทเวศ Contact center 1291 กด 2

  - โทรศัพท์ 02-080-1599 , 02-670-4444 ตลอด 24 ชม.

  - Website : www.deves.co.th

  - Facebook : www.facebook.com/DevesInsurance

  - Line : Add Line

  - Email : dvsins@deves.co.th , callcenter@deves.co.th

 • สาขา และ station ของบริษัทฯ

  สามารถค้นหาสาขาและที่ตั้งได้ที่ สาขา

สินไหมรถยนต์
 • อู่เชียร์ คือ

  อู่ซ่อมรถยนต์ในสัญญาของเทเวศประกันภัย ที่ได้เจาะจงคัดเลือกเฉพาะอู่ซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน ในการให้บริการ ซึ่งบริษัทมีเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกอู่ดังนี้

  - ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อมหรือพ่นสีรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  มีเครื่องมือและอุปกรณ์

  -> เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม

  -> ห้องสำหรับพ่นสีซึ่งมีระบบกรองฝุ่น พัดลงดูดและอัดอากาศ

  - ใช้ระบบสีแห้งช้าทั้งระบบหรือกึ่งแห้งช้า

  - คุณภาพของงานรับประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่รถยนต์ออกจากอู่

  - การซ่อมเคาะพ่นสีเป็นระยะเวลา 1 ปี

  - การซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างเป็นเวลา 1 ปี

 • เอกสารที่ใช้ตั้งเบิกค่าสินไหมต้องใช้อะไรบ้าง

  การตั้งเบิกค่าจัดซ่อมรถ

  - เอกสารประกอบการตั้งเบิกคืนลูกค้า (รถประกัน) ไม่สามารถมอบอำนาจให้อู่มาตั้งเบิกแทนได้ เอกสารมีดังนี้

  1. ใบเคลม (ตัวจริง)

  ในกรณีรถเข้าซ่อมที่ศูนย์และลูกค้าได้สำรองจ่ายค่าอะไหล่เองให้ใช้สำเนาใบเคลมได้แต่ต้องมีการประทับตราจากศูนย์และพนักงานศูนย์เซ็นชื่อรับอง

  2. ใบเสร็จค่าซ่อมและใบกำกับภาษี (ฉบับจริง) และออกใบเสร็จในนามเจ้าของรถตามกรมธรรม์

  3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถตามกรมธรรม์

  4. หน้าสมุดบัญชีเจ้าของรถตามกรมธรรม์

  5. ชุดมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ไม่ได้มาติดต่อด้วยตัวเอง)

  6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

  7. รูปถ่ายรถขณะจัดซ่อม

  8. นำรถมาตรวจสภาพซ่อมเสร็จ (ในกรณีจัดซ่อมไม่กี่ชิ้นให้ถ่ายรูปมาตรวจสภาพได้)

   

   - เอกสารประกอบการตั้งเบิกคืนลูกค้า (รถคู่กรณี) มีดังนี้

  1. ใบเคลม (ตัวจริง)

  2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมโดยมีการคุมราคาค่าซ่อมไว้แล้ว

  3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถตามสำเนาทะเบียนรถ

  4. สำเนาทะเบียนรถ

  5. สำเนากรมธรรม์ภาคสมัครใจ (ในกรณีที่ไม่มีประกันภาคสมัครใจให้ใช้ พรบ.)

  6. หน้าสมุดบัญชีเจ้าของรถตามสำเนาทะเบียนรถ (กรณีประสงค์โอนเงิน)

  7. ชุดมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ไม่ได้มาติดต่อด้วยตัวเอง)

  8. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

  9. กรณีเป็นรถแท็กซี่ต้องมีชุดหนังสือมอบอำนาจจากสหกรณ์ด้วย

   

   - เอกสารประกอบการตั้งเบิกอู่นอกเครือ

  1. หน้าบัญชีชื่ออู่

  2. ใบเสร็จรับเงิน 3 ใบ เขียนชื่อที่อยู่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  3. เอกสารการคุมราคาที่อนุมัติราคาเรียบร้อยแล้ว

  4. เอกสารการรับรถที่ซ่อมเสร็จแล้ว

  5. ใบเคลมแจ้งความเสียหาย

  6. ชุดมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

  7. สำเนาหนังสื่อจดทะเบียนอู่ / ภพ. 20

  8. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย / พรบ. / สำเนาทะเบียนรถ

  9. รูปถ่ายการจัดซ่อมทุกขั้นตอน

   

  การตั้งเบิกเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถ(สำหรับคู่กรณี)

  - เอกสารการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ มีดังนี้

  1. บันทึกคำร้อง (รายะละเอียดที่ขาดผลประโยชน์) 

  2. ใบเสนอราคา ความเสียหาย (ระบุเลขเคลมของเทเวศด้วย)

  3. ใบรับรถยนต์ 

  4. สำเนาทะเบียนรถยนต์  

  5. หน้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (ประเภทบัญชีออมทรัพย์) 

  6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย

  7. สำเนากรมธรรม์ของผู้เสียหาย

  หมายเหตุ : ส่งถึงฝ่ายสินไหมรถยนต์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง(มีระบุไว้ในใบเคลม)

   

  การตั้งเลิก พรบ.

  - เอกสารการตั้งเบิกเคลม พรบ. มีดังนี้

  -> ค่ารักษาพยาบาล

  1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

  2. ใบรับรองแพทย์

  3. บัตรประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย

  4. สำเนาทะเบียนรถ

  5. สำเนาพรบ.

  6. สำเนาบันทึกประจำวัน ( คดีต้องจบแล้วเท่านั้น )

  7. สำเนาสมุดบัญชีของผู้ประสบภัย ( กรณีให้โอนเข้าบัญชี ) ต่างจังหวัด

   

  -> กรณีเสียชีวิต

  1. ใบมรณะบัตร

  2. ใบชันสูตรพลิกศพ

  3. หนังสือรับรองการตาย

  4. บัตรประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย

  5. บัตรประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

  6. สำเนาทะเบียนรถ

  7. สำเนาพรบ.

  8. สำเนาบันทึกประจำวัน (คดีต้องจบแล้วเท่านั้น)

  9. สำเนาสมุดบัญชีของทายาท (กรณีให้โอนเข้าบัญชี)

   

  การตั้งเบิกค่ารถยก

  - เอกสารการตั้งเบิกค่ารถยก

  1. สำเนาใบเคลม

  2. ใบเสร็จตัวจริง

  3. สำเนาบัตรประชนชนผู้เอาประกัน

  4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน

  หมายเหตุ : ส่งเอกสารการตั้งเบิกมาที่ สำนักงานใหญ่ สินไหมรถยนต์ สายงานที่รับผิดชอบ (มีระบุไว้ในใบเคลม)

 • ค่าเสียหายส่วนแรกต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง

  - 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ

  - 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่

  สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

  - 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรณีใช้รถนอกเหนือที่ระบุไว้ในหน้าตาราง

  - 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีกรมธรรม์ระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ผู้ขับขี่ไม่มิใช่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์

  - ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง

  - 6,000 บาทแรก ของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ำ ในกรณีเป็นการประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยใจขณะเกิดเหตุมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์

 • ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ?

  ติดต่อ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. 1291 กด 1 หรือ Contact center 1291 กด 2

 • การจัดซ่อมรถ อู่/ศูนย์ในเครือและอู่/ศูนย์นอกเครือ ต่างกันอย่างไร ?

  - การจัดซ่อมอู่/ศูนย์ในเครือ

  1. อู่/ศูนย์บริการดูแลอย่างดีตลอดการจัดซ่อม จนถึงวันรับรถ 

  2. อู่รับประกันงานหลังจัดซ่อม 1 ปี ,ศูนย์รับประกันงานหลังจัดซ่อมตามมาตรฐานศูนย์

   

  - การจัดซ่อมอู่/ศูนย์นอกเครือ

  1. ลูกค้าต้องสำรองเงินจ่ายก่อนทุกกรณี

  2. ลูกค้าต้องนำรถยนต์เข้ามาคุมราคากับบริษัทฯ ก่อนจัดซ่อมทุกครั้ง เพื่อป้องกันส่วนต่างที่เกิดขึ้น

  3. ลูกค้าต้องนำรถยนต์เข้ามาตรวจสภาพกับบริษัทฯ หลังรถจัดซ่อม 

  4. บริษัทฯ ไม่รับประกันงานหลังจัดซ่อมทุกกรณี

 • รถเกิดอุบัติเหตุแต่คู่กรณีหลบหนี ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  - กรณีเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

  -> หากทราบทะเบียนรถ,หมวดตัวอักษร,หมวดจังหวัด ท่านต้องแจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีไม่ใช่แจ้งความเป็นหลักฐานเท่านั้น และคัดสำเนาบันทึกประจำวันติดต่อบริษัทฯ

  -> หากตัวรถเสียหายเล็กน้อย ให้นำรถยนต์ติดต่อที่อู่ในเครือของบริษัทฯเพื่อเปิดเคลม         

  -> หากตัวรถเสียหายค่อนข้างมาก ให้ติดต่อบริษัทฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงโทรศัพท์ 1291 กด 1 หรือ Contact center 1291 กด 2 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้บริการช่วยเหลือ

  หมายเหตุ: ทั้งสองกรณีนี้ผู้เอาประกันจะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก(Excess) 1,000 บาท หากไม่ทราบ ทะเบียนรถ,หมวดตัวอักษร,หมวดจังหวัด ของคู่กรณี

   

  - กรณีประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+,3+,2++,3++

  -> หากตัวรถเสียหายเล็กน้อย ให้ท่านนำเลขทะเบียนของคู่กรณีได้ครบทั้งหมวดอักษร,ตัวเลข และหมวดจังหวัด แจ้งความ สน.พื้นที่เกิดเหตุ และคัดสำเนาบันทึกประจำวันติดต่อทีอู่ในเครือของบริษัทฯ

  -> หากตัวรถเสียหายค่อนข้างมาก ให้ติดต่อบริษัทฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงโทรศัพท์ 1291 กด 1 หรือ Contact center 1291 กด 2 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้บริการช่วยเหลือ

  หมายเหตุ : หากไม่สามารถพิสูจน์คู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกได้ กรมธรรม์ประเภทดังกล่าว(2+,2++,3+,3++) จะไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

   

  - กรณีประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 คุ้มกัน,3 คุ้มกัน

  -> หากเกิดความเสียหายที่ตัวรถทุกกรณี และสามารถจดจำเลขทะเบียนของคู่กรณีได้ครบทั้งหมวดอักษร,ตัวเลข และหมวดจังหวัด ให้ท่านแจ้งความ สน.พื้นที่เกิดเหตุ และรอนัดหมายจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากทราบวันที่นัดหมายให้ติดต่อบริษัทฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงโทรศัพท์ 1291 กด 1 หรือ Contact center 1291 กด 2 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบ เนื่องจากกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว (2 คุ้มกัน,3 คุ้มกัน) ผลของอุบัติเหตุต้องเป็น “ฝ่ายถูก” เท่านั้นถึงจะเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

ข้อควรรู้
 • ความเสียหายเกี่ยวกับ "ยางรถยนต์" จะได้รับความคุ้มครองและไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง

  - กรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองคือ

  -> ยางเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ยางระเบิด, ยางบวม, ยางฉีกขาดที่ไม่จากอุบัติเหตุ

   

  - กรณีที่ได้รับความคุ้มครองคือ

  -> ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน เช่น รถชนแล้วยางแตก, ฉีกขาด, ยางระเบิด

  -> ยางถูกโจรกรรม(โดยลูกค้าต้องแจ้งความ สน.พื้นที่ที่เกิดเหตุ และคัดสำเนาบันทึกประจำวัน ติดต่อบริษัทฯ )

  โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเสียหาย 50% ของราคายางที่เปลี่ยนใหม่

 • กระจกบังลมหน้าแตกต้องทำอย่างไร ?

  มีขั้นตอนดังนี้

  1. เบี้ยประกันซ่อมอู่ ท่านสามารถนำรถยนต์ติดต่อร้านกระจกในเครือเพื่อเคลมเปลี่ยนกระจกได้ โดยตรวจสอบร้านกระจกในเครือของบริษัทฯได้จาก รายชื่อร้านกระจกหน้าเว็บไซต์ www.deves.co.th

  2. เบี้ยประกันซ่อมศูนย์ ให้ติดต่อบริษัทฯ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. 1291 กด 1 หรือ Contact center โทร. 1291 กด 2 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกใบเคลมและนำรถติดต่อศูนย์บริการในเครือ บริษัทฯ

 • หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งแคลมมีอะไรบ้าง ?

  - ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ

  - สำเนาทะเบียนรถ

  - หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 • สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการทำประกันภัย ต้องทำอย่างไร ?

  สามารถทำประกันผ่าน www.deves.co.th  หรือติดต่อเทเวศ Contact center 1291 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง