การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย [Thai Private Sector Collective Action Against Corruption-CAC] ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามปณิธานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในที่สุด

๐  คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ [Collective Action Coalition] ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

๐  นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น[Anti-Corruption Policy]

๐  สารประธานกรรมการ [รายงานประจำปี 2566]

๐  คู่มือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น [Anti-Corruption Procedures]

การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น

หากผู้ใดพบเห็นการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

[1] พบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ติดสินบนหรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน

[2] พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในจนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น

[3] พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียง

[4] พบเห็นการกระทำที่ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสามารถแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ รวมถึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และโทรศัพท์ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

[1] ช่องทางอีเมล :fraud_corruption@deves.co.th

[2] ช่องทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงหรือยื่นโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ที่อยู่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

[3]กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

QR Code แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การทุจริตและคอร์รัปชัน

หมายเหตุ :บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยผู้แจ้งเบาะแส ตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น