ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

 

ชื่อ

จำนวนหุ้น

  สัดส่วนการถือหุ้น

1.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

49,341,264

98.68%

2.

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

658,736

 1.32%

 

รวม

50,000,000

100.00%