เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] นำโดยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย ซึ่งจัดโดยกองทัพบกร่วมกับชุมชนเขตพระนคร ส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพระนคร ณ สวนสันติชัยปราการ