แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขาย่อย SME Bank
แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขาย่อย SME Bank ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์

ย้ายสาขาย่อย SME Bank ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งทำประกันภัย และติดต่องานสินไหม ได้ที่

.

สำนักงานสาขาย่อย SME Bank (แห่งใหม่)

เลขที่ 310 อาคาร SME Bank ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 1291 ต่อ 5104 และ 083-097-5035

.

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

.

แผนที่สำนักงานแห่งใหม่