Deves
นิทรรศการ “นวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน”
นิทรรศการ “นวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน”

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม “นวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ตลอดจนนำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ [20 มีนาคม 2561]

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการครู เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  19 มี.ค. 2562

 • เทเวศฯ รับมอบงานฝีมือของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

  11 ก.พ. 2562

 • เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร

  14 ธ.ค. 2561

 • คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

  08 พ.ย. 2561

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

  09 ส.ค. 2561