เทเวศฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS)
เทเวศฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์หลัก และศูนย์ปฏิบัติการสำรองชลบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และคู่ค้า เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมรับมอบใบรับรอง ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1