NO GIFT POLICY
เทเวศประกันภัย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัทฯ

เทเวศประกันภัย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน