ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [ปีที่ 72] ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 265,648,397 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.31 บาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท [สามบาทยี่สิบสตางค์] โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561