กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้มีลูกค้าให้ความสนใจแจ้งทำประกันภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กับ เทเวศประกันภัย ผ่านช่องทางของธนาคาร ตัวแทน รวมถึงช่องทางอื่น ๆ

เทเวศประกันภัย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจให้บริษัทฯ ดูแล แต่ด้วยปริมาณกรมธรรม์ที่มีเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้กรมธรรม์ล่าช้า ซึ่งบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการออกกรมธรรม์ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเร็วที่สุด บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในการพิจารณาสินไหม ท่านสามารถ แสดงเอกสารการชำระเงิน เป็นหลักฐานในการซื้อประกันแทนได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามเงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับมอบกรมธรรม์ไปแล้วบางท่านอาจพบข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ หากไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับผลประโยชน์ สะกดไม่ถูกต้อง ลูกค้ายังไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขอแจ้งแก้ไขข้อมูล เนื่องจากอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ และติดตามงานกับเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้ ทั้งนี้หากมีการเรียกร้องค่าสินไหม บริษัทฯ จะยึด เลขที่บัตรประชาชนที่แจ้งมาตอนทำประกัน เป็นหลักในการพิจารณา

เทเวศประกันภัย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในความเข้าใจและไว้วางใจที่มีให้ตลอดมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปในสภาวการณ์นี้ได้ และพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุดต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)