ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัย COVID-19 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
ช่องทางติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัย COVID-19 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. เจ้าหน้าที่สินไหมตรวจสอบเอกสารประกอบเคลมถูกต้องครบถ้วน และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

    2.1 กรณีกรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

    2.2 กรณีกรมธรรม์ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจัดทำหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ และส่งจดหมายตามที่อยู่ปัจจุบัน

สามารถโทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1291 กด 2

หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ยังไม่เคยมีการแสดงตน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เอกสารประกอบการเรียกร้อง  https://bit.ly/2J8nAaQ

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนี้
ฝ่ายสินไหมทั่วไป (COVID -19)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
email : claim@deves.co.th
โทรศัพท์ : 1291 กด 2
Line ID : @devesinsurance หรือ คลิ๊ก https://goo.gl/nrTbtA
FB : https://www.facebook.com/DEVESINSURANCE/