แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธ์ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธ์ขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ โดยการกรอกข้อมูลได้ที่ :

https://websv.deves.co.th/TaxExcept/