แนะนำเว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย
กองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th

เทเวศประกันภัย ขอแนะนำเว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th ซึ่งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสืบค้นสิทธิของตนได้ อาทิ บทบาทหน้าที่ของกองทุน ข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจฯ โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และโปรแกรมค้นหาเจ้าหนี้เงินค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความ