คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร
คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการเพาะเมล็ดพืช ผัก ในแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ [8 พฤศจิกายน 2561]