ข้อตกลงการใช้ บริการแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบ INTERNET

  1. การแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบนี้ผู้แจ้งต้องเป็น ผู้ขับขี่ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถระบุชื่อผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย และเลขทะเบียนรถยนต์ หรือเลขตัวถังรถยนต์ ตามที่ปรากฎในหน้าตารางกรมธรรม์ เพื่อเข้าสู่ระบบการรับแจ้ง
  2. การใช้บริการกรมธรรม์ของผู้แจ้งต้องอยู่ในระยะ เวลาที่กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่และในกรณีที่ผู้แจ้งเคยแจ้งเหตุผ่าน ระบบนี้แล้วยังไม่นำรถเข้าอู่ซ่อมที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีก จนกว่าจะนำรถเข้าซ่อมที่อู่แล้ว
  3. เมื่อได้รับเอกสารใบรายงานการแจ้งอุบัติเหตุ ผ่านระบบ INTERNET กรุณาลงนามในเอกสารพร้อมแนบเอกสารสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, สำเนาทะเบียนรถ และสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์พร้อมรับรองสำเนาและนำรถเข้าอู่ซ่อมภายใน 1 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ระบุในเอกสารใบรับแจ้งหรือก่อนวันกรมธรรม์สิ้นสุด แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนกัน
  4. การนำรถเข้าอู่ซ่อมจะนำรถเข้าซ่อมได้เฉพาะอู่ ในสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งใช้ระบบ E-CLAIM ตามรายชื่อที่ระบุไว้เท่านั้น
  5. การแจ้งเหตุผ่านระบบนี้จะรับแจ้งเฉพาะอุบัติเห ตุฯ กรณีที่ผู้แจ้งเป็นฝ่ายผิดและไม่มีคู่กรณีที่ผู้แจ้งต้องรับผิดชอบในความ เสียหายหรือกรณีที่ผู้แจ้งเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีออกหลักฐานรับผิดชอบให้แก่ ผู้แจ้งเท่านั้น
  6. ในกรณีที่มีค่าเสียหายส่วนแรกตามหน้าตารางหรือ เงื่อนไขข้อสัญญาการประกันภัยที่ผู้แจ้งต้องรับผิดชอบ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเมื่อผู้แจ้งได้นำรถยนต์เข้าอู่ซ่อม
  7. ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัท ฯ ได้ตรวจสอบรายการความเสียหายประกอบกับลักษณะเหตุและผู้แจ้งได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อตกลงในการจัดทำประกันภัยตลอดจนผู้เอา ประกันภัยและหรือผู้แจ้งต้องดำเนินการโดยสุจริต
  8. ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ปฏิบัติงานตามข้อแนะนำดัง กล่าวข้างต้นผู้แจ้งยอมรับว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเหตุจากผู้แจ้งและผู้แจ้งจะไม่ยกการแจ้งเหตุครั้งนี้ เป็นข้อต่อสู่กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้แจ้ง
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้บริการแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบ INTERNET