เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [11 สิงหาคม 2560]

	 
 

โครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทหารชายแดนภาคใต้ ให้แก่ พันเอกอุดม โกษากุล รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในโครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3 อันเป็นโครงการที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ผู้บริหาร บุคลากรและครอบครัว ตลอดจนเยาวชนจิตอาสาชุมชนในเขตพระนคร ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยการจัดหาและช่วยกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์พร้อมแนบการ์ดข้อความ “แทนความห่วงใย” ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะนายทหาร ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [10 สิงหาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย มอบกระเป๋ากันน้ำให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบกระเป๋ากันน้ำจำนวน 50 ใบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ โดยมีพลเอกดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทเวศประกันภัย 1 [4 สิงหาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบดอกไม้จันทน์

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาคารเทเวศประกันภัย 1 [3 กรกฎาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกแก้ว ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยจะรวบรวมนำส่งสำนักงานเขตพระนคร เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร [12-13 มิถุนายน 2560]

	 
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัย ครั้งที่ 4/2560   

 

   »  รายงานประจำปี 2559

 

   »  Annual Report 2016

 

   »  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

	
 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 [ปีที่ 71] ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 202,602,675 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.05 บาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท [สองบาทสี่สิบสตางค์] โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 [25 เมษายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ อปพร. เขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [อปพร.] ในเขตพระนคร 3 หน่วย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [25 เมษายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย [วันสงกรานต์] เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน [12 เมษายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 [e-Claim Awards 2016]

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 “e-Claim Awards 2016” โดยได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ [29 มีนาคม 2560]

	 
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัย ครั้งที่ 1/2560   

 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบป้าย “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร”

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบป้าย “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร” ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนโรงเรียนในเขตพระนคร 11 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่บุคคลภายนอก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาในวงกว้าง โดยมีผู้แทนฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [27 กุมภาพันธ์ 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] นำโดยนายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [19 มกราคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัยครบรอบ 70 ปี

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว [17 มกราคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนโครงการ “ประกันภัยให้ข้าวเป็นของขวัญ”

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนโครงการ “ประกันภัยให้ข้าวเป็นของขวัญ” โดยการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% ขนาด 1 กก. บรรจุถุงสูญญากาศ ขนาด 2 กก. และ 5 กก. บรรจุถุงพลาสติก รวมจำนวน 8 ตัน จากกลุ่มชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ผ่านทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และจำหน่ายในราคารับซื้อ ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร [27 ธันวาคม 2559]

	 
 

เทเวศประกันภัย นำคณะดูงานเยี่ยมชมโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] นำโดยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ และนางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ให้การต้อนรับและนำคณะผู้สังเกตการณ์ประกอบด้วย ผู้บริหาร และทีมงานจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และซีคอนกรุ๊ป เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ [30 พฤศจิกายน 2559]

	 
 

ประกาศ

          บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ ให้แก่ผู้สนใจซื้อชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ โดยสามารถยื่นซองประมูลได้วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

          ผู้สนใจสามารถยื่นซองประมูลโดยใช้ “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์(อะไหล่เก่า)” ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ และวางเงินประกันการประมูล จำนวน 3,000 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าว

         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิรินทร์ นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์ โทร.0-2670-4444 ต่อ 8636 และคุณศิริญา สุขมั่น ฝ่ายบุคคลและธุรการ ต่อ 8114

 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำปาง เขต 3

นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์ ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย 1 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ให้แก่นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [10 พฤศจิกายน 2559]

	 
 

เทเวศประกันภัย หารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] หารือ “แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในเขตพระนคร 11 แห่ง เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมยังคงดำรงอยู่คู่กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการพัฒนาโรงเรียนตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรให้แก่ผู้แทนโรงเรียนทั้ง 11 แห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [3 พฤศจิกายน 2559]