เทเวศประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 3

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยากร และพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาวิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนฯ และเพื่อให้โครงการสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ ได้มอบสมุดบันทึกความดีเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [16-17 มิถุนายน 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน ปีที่ 12

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบเสื้อกันฝน ในโครงการ “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน” ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อให้เด็กเล็กในวัยเรียน ได้รับการดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคหวัดและโรคติดเชื้ออื่น ๆ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 พร้อมมอบสมุดบันทึกความดีเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม และผ้ากันเปื้อนสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [31 พฤษภาคม 2561]

	 
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัย ครั้งที่ 4/2561   

 

   »  รายงานประจำปี 2560

 

   »  Annual Report 2017

 

   »  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

	
 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [ปีที่ 72] ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 265,648,397 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.31 บาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท [สามบาทยี่สิบสตางค์] โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 [24 เมษายน 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย [วันสงกรานต์] เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน [11 เมษายน 2561]

	 
 

กรรมการผู้จัดการ แถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ต้อนรับสื่อมวลชน ในโอกาสแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2561 ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์และซักถามในประเด็นต่าง ๆ [30 มีนาคม 2561]

	 
 

นิทรรศการ “นวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน”

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม “นวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ตลอดจนนำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ [20 มีนาคม 2561]

	 
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัย ครั้งที่ 1/2561   

 

เทเวศประกันภัย มอบเต็นท์สนามให้กับสำนักงานเขตพระนครและสน.นางเลิ้ง

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเต็นท์สนาม สนับสนุนให้แก่สำนักงานเขตพระนคร และสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ รองผกก.ป. สน.นางเลิ้ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [12 กุมภาพันธ์ 2561]

	 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ และโรงเรียนราชบพิธ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนั้น อยู่ที่การพัฒนา ความรู้ คู่ คุณธรรม ของนักเรียน พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง โดยทั้ง 3 ส่วน คือ ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง [12 กุมภาพันธ์ 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัยครบรอบ 71 ปี

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 71 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว [17 มกราคม 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กชุมชนในเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมอบหมอนอิง ให้กับประธานและผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [27 ธันวาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่สำนักงานเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ให้แก่ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพระนคร ร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [14 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจิตอาสา

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา และมอบของที่ระลึก “หมอนอิง” ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [CSR] ของบริษัทฯ ในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละและการเป็นผู้มีจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [14 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับสน.นางเลิ้ง และกลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกลุ่มและเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [2 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนจิตอาสา

นายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2 พร้อมผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่เยาวชนจิตอาสาในเขตพระนคร กลุ่มเยาวชนชุมชนตรอกบ้านพานถม และกลุ่มเยาวชนผึ้งงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [20 ตุลาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในนามหน่วยงานภาคีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ [5 และ 16 ตุลาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างวิทยากรผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการสร้างคุณธรรม สำหรับช่วยกันสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อเป็นอนาคตที่ดี มีประสิทธิภาพในวันหน้า ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [9-10 กันยายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย รับมอบโล่ขอบคุณในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบโล่ขอบคุณ จากนายสุนทร อาดำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ ในโอกาสที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนานักเรียนการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดมหาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูและนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [22 กันยายน 2560]