Home

F-CS-006  
 
    แบบสำรวจความพึงพอใจด้านรับประกันภัยอื่นๆ

    เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
    บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านมอบความไว้วางใจในการใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัทฯ
    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
    บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถาม และกดปุ่ม"ส่งข้อมูล" ที่ด้านล่าง จักเป็นพระคุณยิ่ง

    อุเทน ศรีใส
    ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป
เลขที่กรมธรรม์ :
โทรศัพท์ : อีเมล์ :
ข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา
เพศ :  
การศึกษาสูงสุด :  
อาชีพ :  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน :  
  
 
ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในการติดต่อกับบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างไร
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การบริการด้านการรับประกันภัย
1.1 ความเอาใจใส่ในการติดต่อของเจ้าหน้าที่การตลาด
1.2 ความเอาใจใส่ในการติดต่อของเจ้าหน้าที่รับประกันภัย
1.3 การให้คำแนะนำและชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง
1.4 การได้รับกรมธรรม์ตรงตามกำหนดเวลา
1.5 การให้บริการด้านการติดตามเรื่องที่สอบถามและตอบกลับ
1.6 ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
2. การบริการด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(กรณีที่ท่านเคยใช้บริการ)
2.1 การบริการของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
2.2 การให้คำแนะนำในการช่วยเหลือเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่
2.3 ความสุภาพอ่อนน้อมของเจ้าหน้าที่
2.4 ความเอาใจใส่ในการติดตามการชดใช้ค่าเสียหายของเจ้าหน้าที่
2.5 การได้รับความสะดวกในขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหม
2.6 การได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.7 ความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหม
3. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
Rev.1 : 02/06/2014