ข้อมูลต่างๆ

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

การประกันภัยประเภท 1

 • อายุการใช้งานของรถยนต์สูงสุดไม่เกิน 7 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขพิเศษ
 • อายุการใช้งานของรถยนต์เกิน 7 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คำนวณเบี้ยประกันภายใต้อัตรา ที่เหมาะสม
 • รถซ่อมอู่ห้าง อายุการใช้งานของรถยนต์สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (ขอตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย ยกเว้นรถป้ายแดง) โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถซ่อมอู่ห้างโดยเฉพาะ

การประกันภัยประเภท3

 • ไม่จำกัดอายุการใช้งาน

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย

 • กรณีพนักงาน (สำเนาทะเบียนรถ และสำเนาบัตรพนักงาน)
 • กรณีคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของพนักงาน (สำเนาทะเบียนรถ สำเนาบัตรพนักงาน และสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาทะเบียนสมรส)

 สถานที่ติดต่อ

 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)โทร. 0 2670 4444
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) แผนกบริการ ฝ่ายธุรการกลาง อาคาร 21
  โทรศัพท์ 0-2586-3639, 0-2586-3670
  โทรสาร 0-2586-5005