เจ้าหน้าที่สินไหม สาขานครปฐม

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Paseo (ลาดกระบัง)

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา

System Administrator

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการออกแบบ, วางแผน, ติดตั้ง, ควบคุมและ ดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย
 • มีพื้นฐาน Windows / AS400 / VM Ware / Linux System Administration
 • มีความรู้ด้าน IT Security
 • มีพื้นฐานการใช้ .NET, ASP, SQL
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
 • สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลา และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถ support นอกเวลางานได้ ( ต้องกลับหลัง 18.00, ติดต่อได้ตลอดเวลา)
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาด สาขา (เพชรบุรี / ประจวบคีรีขันธ์)

คุณสมบัติ
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มี Service Mind สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ คล่องตัว และมีทักษะในการจัดการงานตามมอบหมาย
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา