เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาอุดรธานี

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์ / มุกดาหาร)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประกันภัย, การตลาด, บริหารธุรกิจ,การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการบริหารงานในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา/สาขา

เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel
จำนวน 1 อัตรา

BI officer

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการจัดการ (MIS) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประกันภัย (ถ้ามีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน MIS อย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ MSSQL ,Reporting Service
 • มีความสามารถในการใช้ SQL Syntax เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ทำ Data warehouse ,DTS ,ETL
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการวิเคราะห์และมีเหตุผล
 • มีความสามารถทำและจัดการงานภายใต้แรงกดดัน
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ติดตามคดี

คุณสมบัติ
 • อายุ 22–35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางใน กทม.
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านสินไหมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ควบคุมการจ่าย)

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีของธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel และระบบ SAP
 • มีความรู้และความเข้าใจ มาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา / ลำปาง / เชียงใหม่)

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา/สาขา

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ)

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา