คณะกรรมการบริษัท

ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสมโภชน์   อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมนตรี   มงคลสวัสดิ์ กรรมการ
นายวีระศักดิ์   โตกะคุณะ กรรมการ
นายนะเพ็งพาแสง   กฤษณามระ กรรมการ
นางพรรณโสภิต   ลิขิตธรรมนิตย์ กรรมการ
ดร.ชาญชัย   มุสิกนิศากร กรรมการ
นายศักดิ์  เอื้อชูเกียรติ กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์  ตรีแสน กรรมการ
นายชูศิริ  คัยนันทน์ กรรมการ
นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ


ผู้บริหารบริษัท

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 1
นายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2
นางสันทนา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสารสนเทศ
นายอำนาจ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
นางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย 1
นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย 2
นางสุพัตรา ดิษยบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายรับประกันภัย
นายมงคล สนองศรียุคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน