ผู้ถือหุ้นบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้น สามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้.-

 

 

 

ชื่อ

จำนวน หุ้น

  สัดส่วน การถือหุ้น

1.

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

49,272,239

  98.54%

2.

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

      727,761

    1.46%

 

รวม

50,000,000

100.00%