บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน           เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เชื่อว่ากิจการที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลุกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

 

  ประกาศรับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

๐  นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน