ช่องทางในการส่งเอกสาร:

ผู้เอาประกันสามารถส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 4 ช่องทางคือ

1. สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่
ฝ่ายสินไหมทั่วไป บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Click เพื่อดูแผนที่]
อาคารเทเวศ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 10200

2. ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป) อาคาร 2 ชั้น 4
97, 99 อาคารเทเวศ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 10200

3. ส่งผ่าน ตัวแทน หรือ โบรกเกอร์ ตามที่ได้ซื้อเอาประกันภัยไว้

4. สามารถส่งเอกสาร ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา (เฉพาะโครงการ รักษ์สุข)

5. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้อง ต่างๆ ดังนี้

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล) ดาวน์โหลด
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันภัยเทเวศ ทราเวล พลัส)  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันชกมวยบนเวที)  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Worry Free PA) ดาวน์โหลด
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ และชดเชยรายได้ จากการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถยนต์) ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการพิจารณา:

1. กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารดังนี้

 • เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบรายงานตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย(ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเอกสารดังนี้

 • เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
 • รูปถ่ายอวัยะที่สูญเสีย
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย(ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 3. กรณีเสียชีวิต มีเอกสารดังนี้

 • เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรศพ
 • หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผลประโยชน์(ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 4. กรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย / สูญหาย มีเอกสารดังนี้

 •  เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 •  รูปถ่าย
 •  เอกสารแสดงรายการค่าเสียหาย
 •  สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีทรัพย์สินสูญหาย)
 •  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย(ใช้สำหรับการโอนเงิน)

 

 หมายเหตุ  :  ทุกกรณี หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมฯยังไม่ได้มีการแสดงตน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานการแสดงตน    ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตาม พรบ. ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542