หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี

1.  การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่ในสัญญา

   1.1  ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมโดยตรงที่บริษัทฯ หรือติดต่อผ่านอู่ในสัญญา
   1.2  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมตรวจสอบความคุ้มครองอื่นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ฯลฯ
   1.3  ส่งใบแจ้งความเสียหายให้ลูกค้า หรือส่งให้อู่ที่จัดซ่อมผ่านระบบ E-Claim เพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม
   1.4  เมื่ออู่ซ่อมรถแล้วเสร็จ อู่นำส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ ให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าซ่อม ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

2.  การนำรถยนต์เข้าจัดซ่อมอู่นอกสัญญา

   2.1  ให้อู่นอกสัญญานำใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคาก่อนจัดซ่อม ติดต่อบริษัทเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนจัดซ่อม
   2.2  กรณีลูกค้ามิได้ติดต่อบริษัทด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน  ผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.3  เมื่ออู่ซ่อมเสร็จ นำรถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม และส่งเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อวางบิลตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน

 
เอกสารประกอบการพิจารณา
 
1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
2. สำเนาทะเบียนรถ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
4. ชุดมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)
5. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6. ใบเสร็จต้นฉบับหรือใบเสนอราคาค่าซ่อมจากอู่ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
7. เอกสารประนีประนอมยอมความ (กรณีเป็นรถคู่กรณี)
8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)
 

วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ เข้าบัญชีธนาคารต่างๆที่ลูกค้าแจ้ง

2.  รับด้วยเช็ค
หลังจากนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดรับเช็คให้แก่ลูกค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ ภายใน 4 วันทำการ ณ. สถานที่ทำการ เคาน์เตอร์ City Bank ตั้งอยู่ (ดังแผนที่แนบ)

3.  รับด้วยเงินสด
กรณีค่าสินไหมที่เบิกคืนสำรองจ่าย หรือค่าสินไหมทดแทน ที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน จะจ่ายเป็นเงินสดในวันทำการ ณ. ที่ทำการบริษัทฯ