ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท  

  2556 2557 2558 2559 2560
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์รวม 17,042.80 15,635.97 16,408.23 15,520.55 11,094.01
หนี้สินรวม 14,886.35 13,217.55 13,811.60 12,903.41 8,336.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,156.45 2,418.42 2,596.63 2,617.14 2,757.64
ผลประกอบการในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับ 4,103.16 4,170.14 4,894.59 4,602.36 4644.18
กำไรจากการรับประกันภัย (53.43) 136.31 152.88 45.69 144.95
รายได้จากการลงทุน 129.95 149.72 151.33 142.55 137.68
รายได้อื่น 52.36 63.52 77.51 90.87 72.14
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 462.51 257.58 172.83 274.00 218.76
ภาษีเงินได้ 39.80 65.95 63.54 47.12 59.91
กำไรสุทธิ 65.15 259.48 285.44 202.60 265.65
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ 1.59% 6.22% 5.83% 4.40% 5.72%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 3.02% 10.73% 10.99% 7.74% 9.63%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 0.38% 1.66% 1.74% 1.31% 2.39%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.30 5.19 5.71 4.05 5.31
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 43.13 48.37 51.93 52.34 55.15
 
 

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

 

ประจำปี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ปผว.1)
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
 
 

รายงานประจำปี/ANNUAL REPORT

กรุณาเลือกดาวน์โหลดรายงานประจำปีจากรายการด้านล่าง
Please select the annual report files to download from the list below

  • พ.ศ. 2560

          รายงานประจำปี 2560              Annual Report 2017